природа и друштво - вежбање

ТРЕЋИ РАЗРЕД  Упиши речи ЛОВАЦ или ПЛЕН где им је место:
 Шта је жаба у односу на мушицу? Жаба је_____________ .
 Шта је жаба у односу на змију? Жаба је_____________ .
Шта је штука у односу на роду? Штука је_______________
Речни ток смо поделили на: _______________, _________________ и ________________.
Наведи разлику између језера и баре
Непожељни становници повртњака су: ___________, _____________, ______________...
Становници који користе воћњаку су: ___________ и _____________.
Наброј ратарске биљке: __________, ___________, ___________, ______________....
На ливадама расту:____________, ______________, _____________...
Шума је животна заједница_______________________________________________________.    Ко је прва, а ко последња карика у ланцу исхране? Објасни.
Копнене и водене животне заједнице настале без утицаја човека су _____________________.
На копну су то __________, _______________ и _______________, а водене су ____________, ______________, ________________ и ________________.
Станишта која је уредио човек за своје потребе су ___________________________
У њих спадају на копну: ___________, _____________, ____________, __________ и _____________.


1. Шта је станиште?___________________

2. Заврши започету реченицу.  Све биљке и животиње једног станишта чине___________________________

3. Станишта смо поделили на: _______________________________

4. Заврши започету реченицу. Шума је станиште животне заједнице__________________________________

5. Наброј четири животиње које живе у ливадском земљишту? ________________________________

6. Колико станишта има у једној реци? (заокружи слово испред тачног одговора)
а) једно
б) већи број различитих станишта

в) ни једно

7. Састави ланац исхране од живих бића у горњем току реке. ______________________________

8. Шта су њиве? ________________________

9. Наброј три ратарске биљке. ___________________________________

10. Заврши започету реченицу. Повртњак је култивисано станиште ___________________________________


    12. Прочитај следећи текст и упиши речи које недостају. Штетне животиње у повртњаку су:____________,а корисне су:__________________________________.


13. Којих шест врста радова човек обавља у повртњаку? _____

14. Заврши започету реченицу. Врт је култивисано станиште________________________________________.

15. У нашим вртовима од биљака се најчешће могу наћи:________________ а од животиња _________________________________________________


16. Три најпознатије биљке наших паркова су: _________________, _______________ и ________________

а од животиња у парковима се могу наћи:_________________, ___________________ и ___________________.1.Наведите одлике листопадног дрвећа?
2.Који су представници листопадних шума?
3.Наведите где се све могу наћи листопадне шуме и обележите их на     
   немој карти.

1.Наведите одлике листопадних шума?
2.Објасните зашто кактуси могу да издрже велику топлоту?
3.Наведите дрвећа која су карактеристична за четинарске шуме?
4.Наведите где се могу наћи четинарске шуме и обележите их на немој     карти.

1.Зашто се бршњен пење  уз дрвеће, ка његовим вишим деловима?
2.Набројте ми 3 биљке које спадају у други степен распрострањености   
   биљака у шуми?
3.Набројте ми 3 биљке које спадају у трећи степен распрострањености   
   биљака у шуми?


 Питања:
1.   Како називамо биљке које ослобађају кисеоник и производе храну?
2.   Како називамо животиње које користе храну коју су произвеле биљке?
3.   Животиње које се хране и биљкама и животињама називају се ___________.
4.   Животиње које се хране само животињама називамо ____________.
5.   Животиње које се хране само биљкама називамо ______________.
6.   Како се зове место на коме се развија животна заједница?
7.   Чега има највише у животним заједницама?
8.   Биљке и животиње су у животним заједницама , исхраном повезане у___________________.
9.   Главу му красе богати рогови,
зато га човек радо лови,
околиш у коме живи је зелен,
ова животиња се зове ______________.

LANAC ISHRANE

 anac ishrane sastoji se od niza organizama koji vrebaju jedan drugoga. Svako stanište je puno ovakvih lanaca, a kako se oni često spajaju i granaju jedan iz drugoga, često postaju mreža ishrane.   
19. Напиши данашњи датум!

20. Где ће пасти лопта коју шутнеш увис?

21. Шта брже падне на земљу – кестен или увели лист? Зашто?

22. Ако знамо да је Бранко Ћопић рођен 1915.године, који је то век?

23. Ми живимо у __________веку?


1. Заокружи слово испред тачног одговора:
Рељеф је:
         а) изглед околине          б) изглед земљишта            в) слика

2. У датим паровима запиши облик рељефа који је нижи:
          брдо‒планина           равница‒брежуљак      брдо‒брег

3. Обележи бројевима од 1‒5 облике рељефа од најнижег до највишег:
    брег, равница, брежуљак, планина, брдо

4. Завичај је ____________________________________

5. Како се зове држава у којој живиш?

6. Какав је рељеф наше земље?

7. Која планина је највиша у нашој земљи?

8. Место где река извире зове се ______________________

9. Пут реке од извора до ушћа је _____________________

10. Која река  настаје од Јужне и Западне Мораве?

11. Којим знацима се оријентишемо на карти?

12. Запиши ДА уколико је тврдња тачна, а НЕ уколико је нетачна:
        Сви дани у години су подједнако сунчани и топли.
        Лети су дани дужи и топлији.
        Киша може да пада током сва четири годишња доба.

13. О којим животним заједницама је реч?
        Простор обрастао дрвећем.
        Поље ниске сочне траве.
        Поље високе траве и лековитог биља.

14. Запиши где живи свака од следећих животиња:
        маслачак, храст, детелина, јела, лептир, фазан, веверица,    
        скакавац, зец, јазавац

15. Запиши станиште које је водено:
      ПАШЊАК, ПОТОК, БАРА, ЈЕЗЕРО,ЊИВА
16. Избаци уљеза из следећих низова:
        а) СОМ, АЈКУЛА, КЕЧИГА, ШАРАН, ШТУКА
        б) ЛАБУД, ГАЛЕБ,ОРАО, ПАТКА, ЧАПЉА

17. Промена положаја једног тела у односу на друго назива се ____

18. Сва кретања имају исти облик. Да или не? 1.  Šta je kretanje?
 1.  Kretanje prema obliku putanje može biti


Dovrši rečenicu:

Stvarna ili zamišljena linija po kojoj se telo kreće je ...
 1. . a)      Koje putanje su pravolinijske?
b)      Koje putanje su krivolinijske?

c)      Koje putanje su kružne?

U PRIRODI SE RETKO SREĆE RAVNOMERNO KRETANJE. PROMENLJIVO KRETANJE MNOGO JE ČEŠĆE.

 
 
Lopta koja se kotrlja niz kosu ravan, trkač, voz su primeri_________ kretanja.

Pokretne stepenice su primer ______________________________ kretanja.

Šta se dešava s loptom kada je bacimo naviše?
To znači da sve što ispustimo ili bacimo .
ZEMLJA PRIVLAČI SVA TELA KOJA SE NALAZE U NJENOJ BLIZINI.
 
Klatno se periodično kreće.
Ako oprugu istegnemo, ona će težiti da  se_________ 

  Ako oprugu sabijemo, ona će težiti da se _________________.Zvuk putuje u _Zvuci se brže kreću kroz:
a)      vodu
b)      vazduh
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora


 Биљни свет шума


Шумама називамо веће или мање површине земљишта на коме расту различите врсте дрвећа.За раст и развој дрвећа потребни су повољни услови. Топлота и влага су основни услови за развој шума.У пределима где владају неповољни услови, хладноћа или суша, нема шума. Код нас су распрострањене листопадне, четинарске и мешовите шуме.У шумама постоји велики број биљака.Биљке су распоређене по спратовима.Први спрат биљака представљају жбунови, други зељасте биљке, и трећи дрвенасте биљке.  Најпознатије су: кукурек,  јагорчевина, љубичица... Бршљен је јако позната биљка,коју можемо начи у шумама.Он се пење по стаблу дрвета,од тла ка врху дрвета.

1.Зашто се бршљан пење  уз дрвеће, ка његовим вишим деловима?

 ВОЋЊАК

            Воћњак је копнена култивисана животна заједница. То значи да га човек прави и користи за своје потребе. У њему човек гаји –сади, орезује, лечи, штити, прехрањује, залива- воће за своје потребе.
            У  воћњаку можемо гајити једну или више врста воћа. Јабука, крушка, шљива, кајсија, бресква, малина, купина, дуња, рибизла су биљке које се налазе у воћњаку.
            Воћњак је станиште многих биљака и животиња.Самоникле биљке у воћњаку су непожељне и то су коровске биљке-траве-.Поједине врсте животиња и инсеката су пожељне а друге нису. Животиње и инсекти штеточине су- зец, губар, чворак, пољски миш,кртица, хрчак, гусеница...
            Пожељни становници воћњака су пчеле јер опрашују цветове, детлић, сеница, глиста... Као у свакој животној заједници и у воћњаку постоји ланац исхране.

1.Шта је рељеф?
2.Напиши сва узвишења!
3.Шта има свако узвишење?
4.Именуј благе и стрме падине!
5.Наведи облике рељефа који припадају равницама!
6.Наброј облике рељефа која су удубљења
7.Објасни шта је котлина?


1.Уз помоћ чега се одређују стране света најпоузданије?
2. Наведи главне а затим споредне стране света!
3.Главни град наше домовине зове се...
4.На географској карти север је обележен(         ) ,  југ (          ), исток  (          ) , а запад (        )  -Упиши у заграде тачан одговор  .
5.Шта су картографски знаци и чему служе?
1.      Шта је рељеф?
2.      Који облике рељефа знају?
3.      Који облици рељефа су заступљени у околини?
                    Какав је рељеф нашег краја?
 • Како је извршена подела вода у завичају? (Рекли смо у уводном делу часа)
 • Које воде зовемо текућим и зашто?
 • Које воде зовемо стајаћим и зашто?
 • Да ли у нашем крају постоје текуће и стајаће воде?
 • Како су настале? (Ученици именују реку, поток, језеро или бару и објашњавамо начин настанка.)
 • Записујем на табли да се воде деле на текуће и стајаће.
 • Делови речног тока. Рад у уџбенику стр. 14 (усвајање појмова – извор, ток, притока, обале).
 • Како настају вештачка језера?
 • Која је разлика између језера и баре?
o   ВОДЕ У ЗАВИЧАЈУ
o    
o                                              Стајаће                                                       Текуће
o                                 баре      језера      мора                         реке         речице      потоци
 • Стојиште је место са кога посматрамо околину, место на коме стојимо.
 • Видик је све што погледом видимо испред себе.
 • Видикова линија је линија која привидно спаја земљу и небо.
 • Годови на пању (објаснити да су годови кругови који се виде на одсеченом дрвету и који показују колико је дрво старо) гушћи на северној страни.
 • Звезда Северњача је најсјајнија звезда на небу и показује север.
 • Маховина расте само на северној страни. Значи, где је кора дрвета обрасла маховином ту је север.
Показати компас и објаснити сналажење помоћу њега. Компас је справа која показује стране света. Магнетна игла је увек у правцу север‒југ. Коришћење компаса је веома значајно у многим пословима: на мору, у ваздухопловству, у војсци
 • Компас је справа која показује стране света. Магнетна игла је увек у правцу север‒југ. Коришћење компаса је веома значајно у многим пословима: на мору, у ваздухопловству, у војсци, планинарењу.Следећи текст допуни речима које недостају:
______________ Сунце, на ______________ седа, преда мном је _______________, а ________________ ми леђа гледа. 1. Компас је справа слична сату, која се састоји од кутије на којој су исписане међународне ознаке за стране света (Е, W, N, S). Главни део компаса је магнетна игла. Она је причвршћена на средини кутије. Један крај магнетне игле је тамније обојен (најчешће плаво) и он увек показује север. Компас користе војници, истраживачи, планинари, извиђачи и људи који воле и посећују природу, нарочито недовољно познате крајеве.
 2. Компас можемо и сами да направимо. Потребно је да узмемо већу иглу за шивење или чиоду и да је намагнетишемо (више пута преко ње пређемо природним магнетом). Намагнетисану иглу/чиоду провучемо кроз комад плуте (чеп) или стиропора. Плуту са иглом спустимо у мању посуду напуњену водом. Чеп ће се померати све док врх игле не покаже правац север и остаће у том положају све док се посуда не помери.

ТРЕЋИ РАЗРЕД -подсетимо се градива из другог разреда


1.Наброј материјале које смо учили.
2. Запиши по 5 производа које је човек добио прерадом од: а) дрвета; б) метала;
3.Наведи 5 занимања којима се бави човек.
4.Напиши од ког материјала може бити:
а) јакна б) столица
5. Од ког материјала је прерадом направљен папир?
6. Како се зове особина гумице за тегле а како пластелина које можемо при раду да мењамо?
7.Напиши особине стакла.
8.Наброј начине обраде материјала које смо учили.
9.Наведи један материјал који се сагоревањем мењају. Напиши каква је промена.
10.Шта се постиже топљењем метала?
11.Који материјали добро проводе топлоту, а који слабо (наброј)
12.Опиши наелектрисање неког предмета.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ

Да би наша околина била чистија, сви морамо бити пажљивији. Многе врсте смећа могу бити рециклиране: од старих материјала, прерадом, можемо добити нове.
1.Шта су материјали?
2.Како се материјали деле према начину постанка?
3.Наведи природне материјале.
4.Наведи вештачке  материјале.
5.Која су својства-особине  материјала?
6.Шта је магнетизам?
7.Шта су проводници, а шта изолатори? (наброј)
8.Како се морамо понашати са електричном струјом?
9.Шта је све потребно за затворено струјно коло?
10.Шта је кретање?
11.Шта је путања кретања?
12.Какво кретање може бити према облику путање?
13.Како се покрећу тела?
14.Због чега сва тела падају на земљу?
МАТЕРИЈАЛИ: Дејство топлоте на материјале 
Предмети који нас окружују направљени су од различитих материјала:стакла, дрвета,гуме , пластике, метала,тканине,...Они могу бити природни а неки вештачки.
Стање материјала може да буде: течно, чврсто и гасовито
Чврсти материјали се разликују по особинама: тврдоћа, запаљивост, пластичност, пропустљивост воде и ваздуха, еластичност...
а)Кад притиснеш сунђер па престанеш , он се враћа у првобитан облик-такав материјал је еластичан.
б)Пластелин притиском промени облик и не враћа се у првобитан облик- такав материјал је ПЛАСТИЧАН.
в)Дрво не мења облик када га притиснемо-такви материјали су крути.
Пластика-врста вештачког материјала који се лако обликује и трајно задржава облик
Пластичност- особина материјала који се лако обрађује и може му се неповратно променити облик
Запаљивост-особина, оно што се лако пали
Пропустивљост-особина материјала, лако пропушта
Еластичност- особина материјала да се врати у првобитан положај или облик
1.Напиши од чега је направљен кревет на којем ових дана спаваш? Које особине има тај материјал? Наведи!
2.Које особине има прозор кроз који гледаш и од ког материјала је направљен?

Све је од неког материјала

- Све што постоји у природи је материја. Када материју користимо за израду предмета, називамо је материјал.
- У свету постоји велики број различитих материјала. Сваки материјал има своје карактеристике по којима га препознајемо и разликујемо од других.
- Сви материјали се јављају у три агрегатна стања: чврстом, течном и гасовитом.

Повратне и неповратне промене материјала 
Промене које се дешавају када неке материјале загревамо и хладимо МОГУ  СЕ  ВИДЕТИ:
вода при загревању_______________, а при хлађењу _________________. На којим температурама се дешавају те промене?  Свећа која гори се
____________ и тај восак _____________________.То су повратне промене.
Шведски физичар и астроном Целзијус је пре 250 година осмислио и направио термометар са подеоцима. Температура на којој вода кључа је 100степени Целзијуса, а на којој се замрзава __________.
Грејањем јајета долази до неповратних промена: јаје при том постаје другачије и неће се вратити у првобитно стање. Ако запалимо дрво, оно ће______________(сагоревање материјала). Стари ауто ће временом зарђати у контакту са водом и ваздухом.
1.Размисли шта се деси када метал грејемо дуго? До каквих промена све долази...именуј!
2.Именуј 3 предмета од пластике а онда напиши чему служе у животу?
3.Шта се дешава са кокицама, а шта са чоколадом када их грејемо?
Сагоревање-промена материјала ( дрво ) у додиру са повишеном температуром.
Рђање-промене метала  у додиру са водом и ваздухом

материјали чврстог агрегатног стања

материјали течног агрегатног стања
материјали гасовитог агрегатног стања
заузимају простор
заузимају простор
заузимају простор
имају сталан облик
немају сталан облик
немају сталан облик
различитих боја или провидни (безбојни)
различитих боја или безбојни
различитих боја или безбојни
тврди су
различитог укуса или безукусни
различитог мириса или без мириса
                                                     ВОЋЊАК

            Воћњак је копнена култивисана животна заједница. То значи да га човек прави и користи за своје потребе. У њему човек гаји –сади, орезује, лечи, штити, прехрањује, залива- воће за своје потребе.
            У  воћњаку можемо гајити једну или више врста воћа. Јабука, крушка, шљива, кајсија, бресква, малина, купина, дуња, рибизла су биљке које се налазе у воћњаку.
            Воћњак је станиште многих биљака и животиња.Самоникле биљке у воћњаку су непожељне и то су коровске биљке-траве-.Поједине врсте животиња и инсеката су пожељне а друге нису. Животиње и инсекти штеточине су- зец, губар, чворак, пољски миш,кртица, хрчак, гусеница...

            Пожељни становници воћњака су пчеле јер опрашују цветове, детлић, сеница, глиста... Као у свакој животној заједници и у воћњаку постоји ланац исхране.1.                    П Р О И З В О Ђ А Ч И
2.           П О Т Р О Ш А Ч И
3.           С В А Ш Т О Ј Е Д И
4.                              М Е С О Ј Е Д И
5.             Б И Љ О Ј Е Д И
6.               Ж И В О Т Н О  С Т А Н И Ш Т Е
7.                               Б И Љ К Е
8.                   Л А Н А Ц  И С Х Р А Н Е
9.                                Ј Е Л Е Н

1.Природна водена станишта су...(допуни реченицу до тачног одговора)
2.У чему је разлика између услова за живот у потоку и реци?
3.Напиши најважнију разлику између баре и језера!
4.Које су животне заједнице водених станишта?
5.Изабери једног становника воденог станишта  и напиши шта си научио-ла о њему!


1.Шта чини животну заједницу?        
2.Шта је животно станиште?        
3.Наброј природна животна станишта!             
4.Како се зову станишта која уређује човек ? Наброј их!         
5.Наброј све што утиче на услове живота у станишту!        


1.Напиши један пример прилагођености живих бића у природи!
2.Од чега зависе влажност и плодност неког земљишта?
3.Шта је ланац исхране и шта је на његовом почетку?
4 Наведи пример  станишта на којем се жива бића узајамно помажу!
SREĆAN NAM Dan SVIH NAŠIH ŠKOLA.


Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine, u rektoratu Liceja u Kragujevcu odlukom tadašnjih predstavnika državne i crkvene vlasti, propisavši da se Sveti Sava proglašava za “patrona svih naših škola i da se najsvečanije proslavlja”.SREĆAN NAM Dan SVIH NAŠIH ŠKOLA.

1.Напиши назив наше државе и главног града.
2.Како се зове већински народ у нашој земљи. Наведи имена још неких народа, припадника наше заједнице(још 5).
3. Шта сваки народ има  по чему се разликује од других народа?
4. Којом бојом је на карти приказана државна граница-граница којом смо одвојени од других држава?
5.Објасни: корисно је да се суседи међусобно поштују и сарађују.Ближи се , ближи календарски крај године


1.Напиши назив наше државе и главног града.
2.Како се зове већински народ у нашој земљи. Наведи имена још неких народа, припадника наше заједнице(још 5).
3. Шта сваки народ има  по чему се разликује од других народа?
4. Којом бојом је на карти приказана државна граница-граница којом смо одвојени од других држава?
5.Објасни: корисно је да се суседи међусобно поштују и сарађују.
1.Уз помоћ чега се одређују стране света најпоузданије?
2. Наведи главне а затим споредне стране света!
3.Главни град наше домовине зове се...
4.На географској карти север је(         ) ,  југ (        ), исток  (           ) , а запад (           )  -Упиши у заграде тачан одговор  .
5.Шта су картографски знаци и чему служе?


1.Шта је  датум( шта обухвата)
2.Шта је лента времена­?
 3.Објасни редом шта значе следеће речи:деценија, век, миленијум
4.Како се зове наука о старим предметима и културама?
5.На основу чега све дознајемо о прошлости неког народа?


1.Уз помоћ чега се одређују стране света најпоузданије?
2. Наведи главне а затим споредне стране света!
3.Главни град наше домовине зове се...
4.На географској карти север је(                   ) ,  југ (                    ), исток  (                              ) , а запад (                      )  -Упиши у заграде тачан одговор  .
5.Шта су картографски знаци и чему служе?
                                                1, На којој страни сунце излази а на којој залази?
2. Наброј све главне и споредне стране света.
3.Шта је видик?
4.Стојиште је (настави реченицу)
5.Како се зове место са којег полазимо на пут, а како место на које треба да стигнемо?
6.Именуј шта значи израз  видикова линија (хоризонт)?
1.Шта је рељеф?
2.Напиши сва узвишења!
3.Шта има свако узвишење?
4.Именуј благе и стрме падине!
5.Наведи облике рељефа који припадају равницама!
6.Наброј облике рељефа која су удубљења

7.Објасни шта је котлина?1.Наброј текуће воде!
2.Наброј стајаће воде!
3.Које су најмање стајаће воде а које највеће?
4.За које текуће воде се каже да су најмање а за које да су највеће?
5.Како се зову реке и потоци који се уливају у већу реку?
6.Шта је корито реке?
7.Именуј непогоде које се дешавају када има превише  и када има премало воде у природи!
                                   Ко при раду користи следеће предмете на свом послу?

Прсти се играју - ми се играмо - деца се играју!Са странице на фејсбуку  ЗЛАТНА ДЈЕЦА prsti se igraju


1.Наведи три дечја права која деца имају!
2.Сад наведи три обавеѕе- одговорности  које деца имају!
3.Напиши  пет правила понашања у школи!
4. Која правила понашања мораш да поштујеш у свом насељу ( наведи 5)
5.Када би могао-ла, шта би ново увео-ла  у школи?


Насеља
http://zelenaucionica.com/naselja-prezentacija/http://www.youtube.com/watch?v=mqjyoZFqLV4&feature=youtu.beПРАВА И ОБАВЕЗЕ

 • 1.Наведи три дечја права која деца имају!
 • 2.Сад наведи три обавезе- одговорности  које деца имају!
 • 3.Напиши  пет правила понашања у школи!
 • 4. Која правила понашања мораш да поштујеш у свом насељу ( наведи 5)
 • 5.Када би могао-ла, шта би ново увео-ла  у школи?

Насеља                                                                                                                                 
Насеља су места у којима људи живе, раде, школују се...Свако насеље има своју територију(простор), становништво и назив. Насеља се међусобно разликују по положају, положају, броју становника, делатностима (пословима) којима се становниство претежно бави. Разликује се и по изгледу кућа, установама (предузећима), саобраћајницама...Насеља се деле на сеоска и градска.
1.Шта је насеље?
2.Како делимо насељена места?
3.По чему се међусобно разликују насељена места?
4.Шта има свако насеље?(препиши тачан одговор)
 поѕориште, куће, територије, реку, становништво, назив, парк, стадион
5.Којој врсти насеља припада твоје насеље? (препиши тачан одговор)
планинско село, град, равничарско село
6.Препиши називе занимања којима се могу бавити само људи у селу:        ковач, библиотекар, глумац, чобанин, тракториста, учитељ, земљорадник, ловочувар, пекар, фриер, лекар, дрвосеча
7.Опиши своје насеље!
1 коментар:

 1. Я имел удовольствие тесно сотрудничать с Бенджамином Ли в течение нескольких лет в качестве деловых партнеров. За время, что Бен служил в качестве ипотечного представителя для моего дома и моего финансирование бизнеса, и он помог мне закрытия кредитов, которые действительно помогли мне в моем бизнесе сегодня, мы были последовательно намного выше целей, и это может быть только связанно с Беном тяжелой работы . Я ценю вашу усердную работу, а также большое спасибо вашей команде за помощь в получении кредита для развития моего бизнеса. Если вы ищете ссуду в таком виде, пожалуйста, свяжитесь с г-ном Беном по адресу 247officedept@gmail.com или поговорите с ним по WhatsApp +1 --- 989-394-3740. Г-н Бен - честный кредитный специалист, работающий с огромным количеством инвесторов, готовых профинансировать любой проект. К счастью, со временем наши отношения переросли в работу, и я все еще рад называть его надежным другом.

  ОдговориИзбриши